இந்தியாவிடம் கெஞ்சும் சீனா | India and Rolls-Royce Partnership | AMCA Engine Update | TAMIL | SKA

1 Просмотры

In this latest Dream Big with SK video, we will be discussing how China is trying to convince India to escape the Taliban and America. We will also be...

Дата загрузки:2021-09-19T21:35:13+0000

Издатель
In this latest Dream Big with SK video, we will be discussing how China is trying to convince India to escape the Taliban and America. We will also be discussing how China cannot stand against India when it comes to future growth, economy, and defence.

We will also be discussing why Russia and US officials are rushing to India, after keeping India away from Afghan Talks.

We will also be discussing Rolls-Royce ready to co-develop, manufacture fighter aircraft engines in India.

We will be discussing China Talks a Big Game But It's Not Ready for a Major War, especially with America and India. We will be discussing why is China so much afraid of India.
We will also be discussing the latest update on India's AMCA (The Advanced Medium Combat Aircraft) program.

Special Videos:
1. சீனாவின் அழிவு கணிக்கப்பட்டுவிட்டது? | Jinping's Death | Nostradamus' 2021 Predictions: https://youtu.be/bcb-kbInnzk
2. Bio War | சீனாவால் பாகிஸ்தானில் உருவாக்கப்பட்டது | Proof for China's Bio War Plans: https://youtu.be/Z6Ls1U-6CuE
3. சீனாவை அழிக்க புதிய திட்டங்கள் | India's Foreign Policy Explained | India Vs China: https://youtu.be/CZ4rGCeSmyM

FOLLOW ME ON:
Категория
Партнёрские программы для вебмастеров
Комментариев нет.